Czy wiesz, że...

Grapher wylicza i rysuje krzywe dopasowania 2D

Dla rysunków 2D program pozwala wyliczyć krzywą dopasowania na podstawie wybranego modelu. Wyliczane są parametry krzywej dopasowania, a wynik obliczeń może być przedstawiony w formie raportu.Dostępna biblioteka modeli pozwala wybrać jeden z predefiniowanych wzorców krzywej dopasowania. Program oddaje do dyspozycji użytkownika model liniowy, logarytmiczny, wykładniczy, potęgowy, wygładzany metodą spline, wielomianowy, model wielomianów ortogonalnych, liniowy przechodzący przez początek układu współrzędnych, model średniej kroczącej oraz model średniej ważonej.Poza modelami zdefiniowanymi w programie istnieje możliwość definiowania modeli własnych użytkownika. Stosując nomenklaturę funkcji obowiązującą w środowisku programu można zdefiniować dowolną funkcję i określić jej parametry. Parametry modelu mogą mieć nadane wartości początkowe (Initial value) oraz mogą być na ich wartości nałożone ograniczenia. Podpowiedź składni funkcji wbudowanych można uzyskać po kliknięciu na przycisk obok linii edycji formuły matematycznej.Krzywa dopasowania według wybranego modelu zostaje umieszczona na wykresie jako niezależny obiekt graficzny, który może mieć dowolnie edytowane parametry. Do jednego zestawu danych można dodać krzywe dopasowania wyznaczone na bazie różnych modeli.Program pozwala wyznaczać krzywą dopasowanie nie tylko dla zestawu punktów w prostokątnym układzie współrzędnych, ale też w układzie współrzędnych biegunowych, co pokazuje rysunek powyżej.