Nowości w wersji 13
Łatwość obsługi i większa intuicyjność interfejsu
Zmieniony układ wstążki narzędziowej
W wersji 13 programu Grapher zmieniony został układ wstążki narzędziowej programu. Aby ułatwić odszukiwanie określonych funkcji zmniejszona została liczba zakładek wstążki, a na zakładce Home, która pojawia się jako domyślna na starcie programu, umieszczono w poszczególnych sekcjach procedury, od których na ogół użytkownik rozpoczyna sesję pracy z programem. Poniżej pokazany został wygląd zakładki Home na wstążce narzędziowej w wersji 12 i 13 programu.

Nowe okno procedury Graph Wizard
Moduł Graph Wizard jest wygodnym narzędziem, które w kilku krokach prowadzi użytkownika przez proces tworzenia wykresów. Większość wykresów może być utworzona przez przejście przez trzy kolejne okna, dokonując określonych wyborów w każdym z nich.

Krok 1: W pierwszym kroku wybierany jest plik danych wejściowych. W polu wyboru wyświetlana jest lista wszystkich plików w rozpoznawanych przez program formatach.
Krok 2: Zawartość okna w kroku drugim pozwala wybrać rodzaj wykresu. Wyświetlane są miniatury wykresów wybranej kategorii, którą użytkownik może zmienić. Okno umożliwia też wskazanie kolumn arkusza, które będą pełniły role poszczególnych zmiennych x, y i z na wykresie.
Krok 3: W oknie Graph Wizard wyświetlony zostaje wybrany rodzaj wykresu dla wybranego zestawu danych i wskazanych zmiennych, czyli kolumn arkusz, dla poszczególnych osi wykresu. W kroku tym można dodać lub usunąć między innymi legendę, dodatkową oś liczbową, linie siatki, itp. Ostatnią czynnością jest kliknięcie na przycisk Finish, co powoduje dodanie nowego wykresu do modyfikowanego projektu.
Zmiany struktury parametrów w oknie Property Manager
Znacznej modyfikacji uległa struktura parametrów w oknie Property Manager. Zmiana ta miała na celu wprowadzenie bardziej intuicyjnego podziału parametrów obiektu na poszczególne kategorie, umieszczone na różnych zakładkach okna oraz uzyskanie bardziej przejrzystego układu parametrów na zakładce, ułatwiającego ich odszukanie. Zmieniony układ parametrów wykresu wycinków koła pokazany został poniżej. Rysunek po stronie lewej pokazuje układ okna parametrów w wersji 12, a po stronie prawej zmieniony układ w wersji 13 programu.
Usprawnione wyszukiwanie komend na wstążce narzędziowej i haseł w systemie pomocy
Wstążka narzędziowa programu jest miejscem, gdzie zgromadzone są ikony uruchamiania wszelkich procedur pracy programu. Czasami trudno jest zlokalizować, na której zakładce wstążki ulokowana jest określona funkcja.

Dlatego, jako nowość w wersji 13 programu, za zakładkami wstążki narzędziowej umieszczone zostało pole edycji, które pozwala szybko odszukać komendę na wstążce lub hasło w systemie pomocy. Rysunek poniżej pokazuje próbę odszukania procedur na wstążce, których nazwy rozpoczynają się od słowa „Polar”.

Różne atrybuty domyślne wykresów w zależności od sposobu ich tworzenia
W wersji 13 programu domyślny wygląd wykresów jest różny w zależności od metody jego tworzenia. Najbardziej popularne metody to zastosowanie procedury Graph Wizard lub tworzenie wykresu za pomocą ikon na wstążce narzędziowej. Wykorzystując Graph Wizard wykres ma inną kolorystykę niż przy kreowaniu wykresu z wykorzystaniem opcji zawartych w sekcji New Graph na wstążce Home.

Z dwóch rysunków po prawej stronie pierwszy, górny rysunek powstał przy zastosowaniu procedury Graph Wizard. Został on wyposażony w pełniejszy układ linii siatki i automatycznie dodana został legenda. Wykres na dolnym rysunku, który powstał na bazie tego samego pliku danych, ma inną kolorystykę i uboższy zestaw linii siatki. Został on utworzony przy użyciu ikon tworzenia wykresów na wstążce narzędziowej.

W obu przypadkach domyślne parametry tworzenia tego typu wykresów nie były modyfikowane.

Zwiększona czytelność wykresów o domyślnych parametrach
Projektanci programu Grapher 13 położyli duży nacisk na zwiększenie przejrzystości interfejsu programu i czytelności tworzonych prezentacji graficznych. Jednym z elementów tej strategii jest zmiana domyślnych parametrów wszystkich wykresów, która ma na celu poprawę ich jakości i zwiększenie przejrzystości, czytelności.

Dwa rysunki po prawej stronie powstały w różnych wersjach programu. Rysunek górny to wersja 12, a na rysunku dolnym pokazany został ten sam wykres 3D utworzony w wersji 13. Dobór bardziej kontrastowych atrybutów poszczególnych obiektów rysunku dolnego poprawił jego jakość, dzięki czemu stał się bardziej czytelny i zrozumiały.