Nowości w wersji 13
Nowe rodzaje wykresów i ulepszenia w istniejących wykresach
Trójkątno-rombowy diagram Pipera
Diagram Pipera to forma wykresu stosowana głównie w opracowaniach z zakresu oceny jakości wody. Pozwala na graficzną wizualizację składu chemicznego wody.

Na rysunku po prawej stronie pokazana została podstawowa forma tego diagramu, a program pozwala między innymi na dobór symbolu punktu na diagramie oraz jego atrybutów.
Trójkątno-rombowy klasyfikowany diagram Pipera
Drugą formą diagramu trójkątno-rombowego Pipera jest jego forma klasyfikowana. Diagram podobnie jak w przypadku pokazanym powyżej prezentuje położenie punktów wykresu, ale dodatkowo wprowadza element ich klasyfikacji, która może być opisana w formie legendy do wykresu.

Liczbę grup klasyfikacji punktów, ich symbol graficzny, jego atrybuty oraz reguły podziału na grupy definiuje użytkownik, wybierając jedną z czterech oferowanych opcji.
Więcej opcji kątowych znaczników osi liczbowych na diagramach trójkątnych
Jednym z usprawnień poprawiających czytelność prezentacji graficznych jest większy wpływ użytkownika na sposób ułożenia znaczników skali osi liczbowych na diagramach trójkątnych. Aktualnie mogą one być prostopadłe do osi liczbowej (diagram po lewej stronie), mogą być przedłużeniem linii siatki wykresu związanych z daną osią liczbową (diagram środkowy) lub mogą być zdublowane, pokazując kierunek obu linii siatki, przecinających daną oś liczbową (diagram po prawej stronie).

Wyboru parametru dokonuje się na zakładce Ticks parametrów osi liczbowej w sekcji Direction przez zmianę wartości parametru Tick Direction.

Dopasowanie krzywych metodą LOESS i RMA
W wersji 12 programu były dostępne dopasowania typu:
 • Linear
 • Log
 • Exponencial
 • Power
 • Spline Smoothing
 • Polynomial
 • Orthogonal polynomial
 • Through origin
 • Running average
 • Weighted average
 • Normal distribution
 • Lognormal distribution
 • Exponencial distribution
 • Power distribution
 • Inverse Gaussian distribution.

Wersja 13 wprowadziła dwie dodatkowe metody dopasowania LOESS i Reduced Major Axis (RMA).

Metoda LOESS polega na dopasowaniu lokalnych wielomianów dla podzbiorów danych wejściowych. Definiowane jest przez trzy parametry:
 • Span czyli zakres danych branych do obliczeń,
 • Family czyli charakter wielomianów dopasowania
  oraz
 • Degree, określenie stopnia użytych wielomianów.

Dopasowanie RMA różni się tym od klasycznego dopasowania liniowego, że zamiast minimalizowania sumy kwadratów residuów w punktach danych wejściowych minimalizuje sumę kwadratów odległości do krzywej dopasowania mierzonej na prostej prostopadłej do tej krzywej przechodzącej przez dany punkt danych wejściowych.

Nowe parametry statystyczne oceny jakości dopasowania
Dla dopasowania typu Linear, Log oraz Exponencial liczone są dodatkowe parametry statystyczne, które nie były dostępne w wersjach wcześniejszych. Program podaje błąd standardowy parametrów definiujących linię dopasowania (współczynnik nachylenia i przecięcie z osią rzędnych) oraz wylicza współczynnik korelacji zmiennych. Wszystkie trzy typy dopasowania operują prostą dopasowania, po odpowiednim przekształceniu zmiennych.

Na rysunku obok wartości błędu standardowego parametrów prostej dopasowania zaznaczono kolorem zielonym, a współczynnik korelacji zmiennych został oznaczony czcionka typu bold.
Kolory diagramu wycinków kołowych i diagramu pierścieniowego
Diagram wycinków koła Pie Chart i diagram pierścieniowy Doughnut Plot może mieć indywidualnie dobierane kolory każdego segmentu diagramu. Nowością wersji 13 programu jest możliwość narzucenia palety kolorów dla tych obiektów, dzięki czemu kolory indywidualnych segmentów mogą być teraz dobierane indywidualnie w oparciu o wybrana paletę barw. Na rysunku pokazy został parametr w oknie All Slices Line na zakładce Line/Fill Properties, który odpowiada za wybór palety kolorów.Wykorzystanie obliczeń równoległych
Procedury tworzenia wykresów izolinii i wykresów powierzchniowych, które bazują na regularnej siatce wartości wykorzystują optymalizowane procedury obliczeń wielowątkowych, dzięki czemu kreślenie tego typu wykresów zostało znacznie przyspieszone.