Wybrane nowości w Grapher 14

 • Wykresy Durova
  Wykresy Durova, obok diagramów Pipera stanowią kolejną funkcję programu Grapher umożliwiającą prezentowanie danych hydrologicznych, hydrogeologicznych i geochemicznych. Dodatkowo, prezentują one wartości parametrów takich jak pH i TDS przydzielone zarówno dla kationów jak i anionów.


 • Tworzenie wykresów na podstawie danych ułożonych w wierszach
  Dotychczas, program Grapher wymagał danych ułożonych w kolumnach, a w przypadku danych ułożonych w wierszach miał możliwość ich transpozycji na potrzeby tworzenia wykresu. Obecnie, nie jest już potrzebna transpozycja, program ma możliwość pracy również na danych ułożonych w kolumnach.


 • Wykresy wielostronicowe
  W nowej wersji programu możliwe jest tworzenie wykresów na wielu stronach w obrębie tego samego pliku projektu.


 • Więcej opcji dopasowywania krzywych:
  • Ustawienia formatowania liczb dla statystyk krzywych
  • Automatyczne przydzielanie stopnia wielomianu dla krzywych dopasowania wielomianowego
  • Edytowanie własnych równań dopasowania krzywych z poziomu okna
  • Property Manager
  • Zapisywanie/wczytywanie wag dla krzywych dopasowania przy użyciu średniej ważonej
  • Wyświetlanie i edytowanie wag dla dopasowania krzywych przy użyciu średniej ważonej
  • Dodawanie nowych wartości wag pomiędzy istniejącymi wartościami przy zmianie opcji Window Width dla krzywych dopasowania średnią ważoną
  • Używanie daty/czasu jako limitu danych dla krzywych dopasowania oraz interwałów wykresu, jeżeli dane na wykresie sformatowane są jako data/czas
  • Poprawianie nazw krzywych dopasowania w oknie Object manager poprzez uwzględnienie nazwy wykresu
 • Usprawnienia w zakresie wykresów słupkowych:
  • Ustawianie szerokości słupka wykresu na podstawie przedziału "od-do" lub na podstawie wartości szerokości podanej w jednostkach osi
  • Nadawanie innego koloru słupków wykresu w zależności, czy wartość jest poniżej lub powyżej wartości bazowej
  • Aktualizowanie domyślnych właściwości etykiet kategorii wykresu słupkowego
 • Usprawnienia w zakresie osi:
  • Ulepszenie automatycznego ustawiania limitów osi
  • Aktualizowanie tytułów osi przy zmianie danych kolumn
 • Usprawnienia w zakresie ustawień strony:
  • Aktualizowanie orientacji strony przy zmianie rozmiaru strony (jeśli potrzebne)
  • Obsługa własnych rozmiarów stron
 • Usprawnienia w zakresie interfejsu użytkownika:
  • Wyszczególnianie typów wykresu w oknie Property Manager
  • Poprawienie widoczności własności map konturowych
  • Poprawienie widoczności własności słupków błędu
  • Poprawienie widoczności krzywych dopasowania oraz statystyk krzywych dopasowania
  • Możliwość zmiany rozmiaru większej liczby okien
 • Opcje Import/Eksport:
  • Importowanie plików geobazy ESRI File Geodatabase (.FGDB, .GDB)
  • Importowanie plików własnej geobazy ESRI Personal Geodatabase (.MDB)
  • Eksportowanie plików GPX z okna widoku wykresu
  • Zapisywanie arkusza danych do pliku bazy danych DBF
 • Pozostałe zmiany:
  • Wykresy klas: Możliwość zastąpienia gradientów zmianami wprowadzonymi dla pojedynczych klas.
  • Wykres punktowy: Możliwość łączenia punktów krzywymi typu spline zamiast prostych odcinków.
  • Nazywanie wykresów na podstawie nagłówków tabeli danych.
  • Manager obiektów: Możliwość włączania/wyłączania widoczności kilku obiektów na raz.
  • Możliwość przypisania do wierszy tabeli danych określonych wartości.
  • Przyspieszenie w wydajności odświeżania wykresu.
  • Poprawienie błędu z widocznością okien przy ponownym uruchomieniu programu.
  • Licencjonowanie: Możliwość uruchomienia instalatora MSI z parametrem wskazującym na plik z ustawieniami licencji.
  • Usprawnienie działania okna zgłaszania błędów.
  • Umieszczenie formatowania arkusza danych do pliku GPJ.
  • Przy zapisie dużego zestawu danych do starszego typu pliku GPJ, możliwość wyboru czy zapisać wszystkie dane bez formatowania, czy zapisać wraz z formatowaniem oraz ograniczeniami narzucanymi przez format XLSX.