Wybrane nowości w Grapher 16

 • Nowy edytor skali kolorów

  Nowy, bardziej elastyczny edytor skali kolorów zapewniający większą swobodę w wyświetlaniu danych.

  • Dodawanie, usuwanie, zmienianie nazwy zapisanych wcześniej ustawień w menu rozwijanym Preset
  • Oddzielne mapowanie kolorów i mapowanie przezroczystości, pozwalające na większą kontrolę nad wyświetlaniem danych. W łatwy sposób można ustawić barwę gradientowo-przezroczystą lub nieprzezroczystą, jak również wstawiać i usuwać węzły o zadanych wartościach przezroczystości
  • Dodatkowy histogram umieszczony w tle wykresu skali koloru i przezroczystości, wskazujący rozkład wartości w zestawie danych, co ułatwia decyzję w którym miejscu występuje potrzeba zastosowania określonych ustawień koloru lub przezroczystości
  • Możliwość ustawienia rozciągania skali barw na Evenly distribute (równe odstępy pomiędzy węzłami) lub Equalize (ułożenie węzłów tak aby w każdym przedziale pomiędzy parami węzłów znajdowała się taka sama ilość danych)
  • Możliwość zmiany metody tworzenia skali barw, co pozwala określić w jaki sposób gradacja kolorów ma być interpretowana pomiędzy węzłami
  • Skalowanie wartości mapy kolorów liniowo lub logarytmicznie, co ułatwia uwypuklenie niewielkich zmian w kolorach
  Nowy edytor kolorów oferuje większą kontrolę nad parametrami skali kolorów i przezroczystości.
 • Dodawanie symboli do miejsc przerwania osi na wykresach słupkowych

  W wersji Grapher v15 dodana została możliwość dostosowania wyglądu przerwania osi. Możliwe jest dodanie linii siatki, pustej przestrzeni, symbolu przerwania osi, lub symbolu określonego przez użytkownika. Ta funkcjonalność została w wersji Grapher v16 rozszerzona dodatkowo o zastosowanie do wykresów słupkowych.

  Wykresy słupkowe mogą być przerwane przy pomocy symbolu przerwania osi, aby zwizualizować w którym miejscu przerwanie osi dotyczy słupków na wykresie.
 • Legenda dla tabel kolorów i symboli

  Wygląd punktów na wykresie punktowym może być zróżnicowany przy pomocy tabeli symboli. W podobny sposób, również kolory na wykresie słupkowym oraz na innych obsługiwanych rodzajach wykresów mogą być różnicowane przy zastosowaniu tabeli kolorów. Do tabel symboli i kolorów mogą być dodane legendy objaśniające znaczenie zastosowanych symboli i kolorów. W wersji Grapher v16 wprowadzono dodatkowo możliwość zmiany nazw wpisów do legendy.

  Dodawanie legendy do tabeli symboli lub kolorów w celu objaśnienia znaczenia danego symbolu i koloru.
 • Dodawanie skali kolorów do wykresów punktowych z zastosowaną gradientową skalą kolorowania symboli

  Grapher v15 dodał możliwość tworzenia wykresów punktowych kolorowanych przy użyciu gradientu obliczanego na bazie zestawu danych. Umożliwiało to wyświetlenie wartości dodatkowej zmiennej w ramach tego samego wykresu punktowego. Obecnie została uwzględniona również możliwość dodania do tego wykresu skali kolorów pozwalającej przedstawić jakie wartości reprezentują punkty danego koloru.

  Dodawanie skali kolorów do wykresu punktowego w celu objaśnienia jakie wartości reprezentują punkty danego koloru.
 • Usprawniona funkcja wymiany plików programu

  W nowej wersji producent przeprowadził ujednolicenie formatu plików programu, tak aby wszystkie przyszłe wersje korzystały z tego samego formatu. Umożliwi to otwieranie plików przyszłych wersji np. Grapher 17 lub Grapher 18 w programie Grapher 16 bez konieczności zapisu do starszego formatu, co sprawi że wymiana plików pomiędzy współpracownikami korzystającymi z różnych wersji programu stanie się znacznie ułatwiona.

  Otwieranie plików przyszłych wersji programu w Grapher 16 bez konieczności zachowania kompatybilności przy zapisie. Funkcje wprowadzone w nowszych wersjach nie będą uwzględnione przy otwarciu z poziomu starszej wersji programu.
 • Drukowanie i eksport kilku stron z dokumentu wielostronicowego

  Począwszy od Grapher v14 wprowadzony został dokument wielostronicowy. Grapher v16 dodaje teraz możliwość eksportu lub wydruku niektórych lub wszystkich stron wykresu do osobnych plików przy zastosowaniu dla każdej strony jednakowych lub odrębnych opcji eksportu. Wystarczy wybrać File | Export Multiple Pages lub File | Print Multiple Pages i postępować według instrukcji aby wyeksportować wszystkie strony równocześnie i zaoszczędzić wiele czasu.

  Drukowanie lub eksportowanie wielu stron równocześnie z dokumentu wielostronicowego.
 • Kolorowanie wykresu liniowego na podstawie gradientowej skali kolorów

  Możliwość wyświetlania z większą przejrzystością np. krzywych woltamperometrii cyklicznej, lub zwykłych wykresów liniowych poprzez nową funkcję kolorowania linii wykresu przy użyciu skali gradientowej zależnej od kolejności danych w arkuszu.

  Wyświetlanie linii wykresu z nadaniem koloru gradientowego.
 • Wyświetlanie etykiet dopasowanych do linii wykresu

  Poprawienie estetyki wykresów liniowych poprzez dopasowanie etykiet do kierunku linii. Wystarczy zaznaczyć opcję Label along line, aby ustawić dopasowanie etykiet do linii wykresu. Dodatkowo, przy użyciu opcji Offset along line możliwe jest ustawienie przesunięcia etykiet wzdłuż linii wykresu.

  Dopasowanie etykiet w taki sposób aby układały się wzdłuż krzywej wykresu.
 • Wyświetlanie linii siatki wykresu dla kilku osi

  Nowe możliwości lepszej wizualizacji korelacji pomiędzy zestawami danych dzięki opcji wyświetlania linii siatki wykresu na kilku osiach. Wystarczy zaznaczyć Share grid lines aby wyświetlić linie siatki na wszystkich przecinanych osiach na tym wykresie.

  Linie siatki osi Y, wyswietlane względem kilku osi X, mogą pomóc przy korelowaniu danych na kilku wykresach umieszczonych obok siebie.
 • Dodawanie gradientu do wielu wykresów

  Możliwość równoczesnej edycji gradientu koloru na kilku wykresach, pozwalającej na łatwe uzyskanie zróżnicowania pomiędzy wyświetlanymi wykresami. W celu skorzystania z tego narzędzia, wystarczy zaznaczyć wykres i wybrać opcję Graph Tools | Plot Tools | Change Colors

  Zastosowanie gradientu do wszystkich wykresów na diagramie, w celu łatwego odróżnienia wyglądu wykresów.
 • Wyświetlanie nazw wykresów na liniach wykresów

  Nowa opcja wyświetlania etykiet nazw każdego z prezentowanych wykresów. Etykiety mogą być w pełni dostosowywane poprzez zakładkę Title w oknie Property Manager, jak również mogą być powiązane z nazwą wykresu i zmieniać się dynamicznie w przypadku zmiany nazwy wykresu.

  Dodanie etykiet wykresów w celu rozróżnienia pomiędzy liniami o zbliżonej kolorystyce.
 • Dodanie wypełnienia pomiędzy połączonymi słupkami błędów

  Nowa opcja dodawania wypełnienia kolorem obszaru pomiędzy połączonymi słupkami błędów, pozwalająca na lepszą wizualizację przedziałów ufności poprzez stworzenie wyraźnie widocznej powierzchni rozkładu błędów.

  Wypełnienie pomiędzy słupkami błędów dodane w celu zwrócenia uwagi na zakresy w których przedstawiane dane są obarczone większymi błędami.