Wykres rozrzutu w klasach
Wykresy rozrzutów mogą być wykonywane w trzech opcjach: w układzie kartezjańskim 2D, w układzie biegunowym lub w układzie 3D.Diagram typuStiff


Rejestrator skryptów

Nowa opcja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie skryptów, które pozwalają odtworzyć proces powstawania wykresu. Nie trzeba już więcej tracić czasu na próby sporządzenia takiego samego wykresu lub na pisaniu specjalnych skryptów.


Różne symbole na jednym wykresie rozproszonym 

Program Grapher pozwala stworzyć wykres rozproszony zawierający wielorakie symbole. Symbole mogą się powtarzać lub mogą być indywidualne dla każdego punktu tabeli.


Szerokość słupków 

Nowa opcja tworzenia  wykresów o zadanej, ustalonej szerokości słupków. Szerokość ta może być: stała, narzucona przez użytkownika, standardowa, przyjęta w programie lub procentowa, zależna od wartości kolumn. Połączenie opcji ustalania szerokości słupków z opcją wypełniania kolorami daje użytkownikowi nieograniczone możliwości tworzenia wyjątkowych wykresów słupkowych.


Opisy wczytywane z arkusza 

Często arkusze danych zawierają opisy, które należy wyświetlić na wykresie. Grapher umożliwia wczytanie opisu bezpośrednio z komórki arkusza, dzięki czemu wszelkie zmiany w arkuszu automatycznie są nanoszone na wykresie. 


Nowe narzędzia rysowania: krzywa i obszar 

W programie zawarte są narzędzia rysowania krzywych i dowolnych obszarów zamkniętych. Obiekty tworzone dzięki nim wzbogacają każdy tworzony wykres.   


Połączenie etykiet z punktami 

Każda etykieta opisująca punkt na wykresie może być obecnie połączona z punktem za pomocą linii, dzięki czemu dowolne przesunięcie etykiety nie spowoduje utraty czytelności wykresu.   


Przekształcanie wykresów 2D w 3D i 3D w 2D 

Grapher pozwala na konwekcję wykresów dwuwymiarowych w trójwymiarowe lub odwrotnie dzięki nowej komendzie: "Graph|Change Plot To".   

2D: 3D:


Interfejs użytkownika

Przyjazny interfejs użytkownika
W programie Grapher można korzystać z wprowadzonych domyślnych ustawień dla wszystkich obiektów. Aby zastosować domyślne ustawienia dla wszystkich obiektów, należy sporządzić wykres, dopasować jego ustawienia dla potrzeb użytkownika, następnie wykonać operację zapisu jako szablonu, który będzie wykorzystywany w przyszłości.Aby pracować na utworzonym szablonie należy wybrać w menu File-New.Następnie należy wybrać szablon z zapamiętanymi ustawieniami, który został zapisany wcześniej .

Nowe typy wykresów

Wykres wektorowy


Mapy izolinii

Mapy powierzchniowe


Narzędzia edycji wykresów

Użytkownik posiada możliwość równoczesnej edycji różnych obiektów graficznych oraz eksportu siatki mapy konturowej lub powierzchniowej do pliku typu Grid programu Surfer

Grapher wprowadza nowe przedziały ufności. Możliwe jest tworzenie wykresów liniowych lub punktowych z krzywymi dopasowania i przedziałami ufności. Można wybrać odpowiedni przedzał ufności i automatycznie wyświetlić go na wykresie.
Aby uatrakcyjnić wykres można przydzielić różne kolory dla poszczególnych elementów wykresu słupkowego, bąbelkowego lub histogramu.
Możliwe jest również wstawianie wartości elementów wykresu słupkowego na górze lub na dole słupka.


Kolejną nowością jest wstawianie tła oraz obrysów do wykresów.


Osie, znaczniki, etykiety

W programie Grapher istnieje możliwość ustawienia kąta początkowego i końcowego wykresu biegunowego, w celu wyświetlenia jego części, a także wykreślenie wykresu biegunowego o dowolnym promieniu.


Grapher umożliwia przekształcanie długich opisów osi w wiele linii, czyniąc wykres czytelniejszym oraz ustawienie domyślnej wielkości czcionki dla opisu wykresu.


Narzędzia grafiki

Istnieje możliwość wypełnienia wykresów z użyciem kolorów gradientowych, dodania nazwy, daty, tytułu, lub ścieżki do pliku w stopce/nagłówku wykresu