Nowości Grapher 10


I. Nowoczesny interferjs
Nowy interfejs programu Grapher czyni go łatwiejszym w użyciu niż kiedykolwiek.
Pojawiła się możliwość pełnego dostosowania wstążki do potrzeb użytkownika (minimalizowanie, możliwość dodawania nowych zakładek lub edycja poleceń na istniejących zakładkach).

Interfejs programu Grapher 9:

Nowy interfejs programu Grapher 10: oraz

II. Tworzenie wykresów Q-Q
Wykres Q-Q (Quantile-Quantile) jest wykresem podobnym do wykresu prawdopodobieństwa, który porównuje rozkład prawdopodobieństwa dwóch zbiorów danych poprzez wykreślenie ich kwantyli.
Każdy punkt na wykresie reprezentuje ten sam kwantyl w obu zbiorach danych. Wykreślona linia y= x umożliwia łatwą interpretację czy dwa zbiory danych są zależne liniowo czy należą do tego samego rozkładu.III. Tworzenie wykresów izoliniowych funkcji dwóch zmiennych określonej wzorem
Grapher 10 został ubogacony w dwie nowe funkcje: XY Contour Function Map oraz XZ Contour Function Map. Wykres izoliniowy funkcji jest wykresem w płaszczyźnie XY (XY Contour Function Map) lub XZ (XZ Contour Function Map), w której wartość Z (lub Y w przypadku wykresu XZ Contour Function Map) określona jest wzorem Z=F(X,Y) (lub odpowiednio Y-F(X,Z)) i przedstawiona jest w postaci linii łączących punkty o tej samej wartości. Istnieje możliwość modyfikowania wszystkich aspektów map izoliniowych funkcji, w tym pionowego położenia w 3D i właściwości linii obrysu / wypełnienia.IV. Tworzenie trójwymiarowych wykresów wektorowych
Tworzenie wykresów wektorowych łączących dwa punkty w trójwymiarowej przestrzeni. Wektory mogą być określone przez dwa punkty o współrzędnych XYZ albo przez jeden punkt o współrzędnych XYZ i odległości każdego z kierunków x, y i z. Kolory wektorów są takie same lub można określić kolor wektora uzależniając go od jego długości.V. Ulepszone wykresy pudełkowe ("skrzynka z wąsami")
Nacięcia odwzorowujące współczynnik zaufania statystycznego pozwalające dodatkowo szybko porównywać wykresy. Rysowanie wąsów do 1/99 percentyla, 5/95 percentyla, 10/90 percentyla, lub minimalne / maksymalne wartości danych.VI. Możliwość dostosowywanie symboli w wykresach klas
Zastosowanie skali kolorów do symboli. Przekształcanie wszystkich symboli do tego samego rozmiaru lub kształtu. Możliwość zwiększania rozmiarów symbolu na w zależności od klasy.VII. Tworzenie legendy wykresów kołowych
Możliwość stworzenia legendy opisującej poszczególne wycinki wykresu kołowego.VIII. Kopiowanie i wklejanie formatu obiektu
Program został wyposażony w opcje Copy Format i Past Format. Pozwala to szybko przenosić formatowanie jednego obiektu na inny. Po dokonaniu edycji atrybutów określonego obiektu można łatwo powielić jego cechy w innym obiekcie. Stosując ten mechanizm do obiektów w różnych oknach graficznych można łatwo i szybko powielić formatowanie wybranego rysunku, celem utworzenia nowego.

IX. Ulepszone wykresy ze słupkami błędów
Słupki błędów wyświetlają informacje o pojedynczym zbiorze danych na wykresie. Wykres trendu słupków błędu pomaga zanalizować wykres trendu danych. Nowa funkcjonalność programu Grapher 10 pozwala połączyć słupki błędów lub wyeksportować dane słupków błędu do arkusza w celu dalszej analizy.X. Możliwość dodawania krzywych dopasowanych do histogramu
Nie wszystkie dane mają rozkład normalny. Można dodać do danego histogramu krzywe rozkładu Normalnego, logarytmiczno-normalnego, wykładniczego, potęgowego lub odwróconego rozkładu Gaussa. Wyświetlenie dopasowanych statystyk pozwala wskazać poprawność dopasowania do wybranego rozkładu.XI. Pełna kontrola nad liniami siatki i własnościami wypełnienia
Używane do tworzenia wizualizacji symbole, które są wybierane z zestawu fontów zainstalowanych w środowisku Windows, mogły do tej pory mieć modyfikowane atrybuty linii brzegowej i wypełnienia w ograniczonym zakresie. Wersja 10 udostępnia pełną kontrolę nad parametrami linii i wypełnienia włącznie z grubością linii i wyborem jej stylu (rodzaju kreskowania linii) oraz zastosowaniem importowanych obrazów do wypełniania symboli.

XII. Blokowanie obiektów
Obiekty składające się na kompleksową wizualizację mogły we wcześniejszych wersjach programu być przypadkowo modyfikowane, mogło być przypadkowo zmienione ich położenie w projekcie lub rozmiar. W wersji 10 programu Grapher wprowadzono możliwość zablokowania położenia i rozmiaru wybranego obiektu (object locking).


XIII. Zwiększona kompatybilność plików
Poszerzone zostały możliwości programu w zakresie obsługi formatów grafiki i arkuszy danych. Wprowadzony został import formatu Excel 2007/2010 XLSX dla eksportu w formacie Excel 2007 XLSX. Wprowadzony został eksport i import grafiki z formatu PDF oraz JPEG 2000. Eksport do formatu PDF uwzględnia atrybuty przeźroczystości, kompresji oraz rozmiaru strony.XIV. Transpozycja kolumn i wierszy
Wprowadzono dodatkowe operacje w arkuszu danych, które dają większe możliwości w zakresie manipulowania zawartością arkusza. Szczególnie przydatna może być opcja transponowania danych, pozwalająca jednym kliknięciem zamienić wiersze z kolumnami.