Nowości w Grapher 9

1. Wprowadzenie międzynarodowych czcionek oraz znaków (UTF- 8)
Do programu wprowadzono możliwość korzystania z kodowania znaków w systemie Unicode. Pozwala to wprowadzać do prezentacji graficznych i arkuszy danych wszelkie znaki narodowe włącznie ze znakami języka chińskiego, japońskiego, rosyjskiego, greckiego, hebrajskiego, arabskiego itp. Przy odczycie arkusza danych można wybrać rodzaj kodowania znaków. Znaki w standardzie UTF mogą być wykorzystywane w etykietach na rysunkach oraz w ich opisach.


2. Instalacja na 64-bitowych systemach
Teraz można tworzyć prezentacje przy wykorzystaniu dużych zestawów danych i obrazów bez obawy o brak dostępności pamięci RAM3. Możliwość przesuwania etykiet wykresu
W poprzednich wersjach programu Grapher była możliwość przesuwania etykiet umieszczonych na wykresie, a służyła do tego celu komenda Move Labels. Funkcja ta nie obejmowała jednak wszystkich etykiet jakie mogły się pojawić na rysunkach. Teraz funkcja ta została dodana do etykiet osi oraz tytułu wykresu. Po zaznaczeniu obiektu na rysunku i kliknięciu prawym przyciskiem myszy pojawia się menu podręczne z którego należy wybrać komendę Move Labels lub Move Title. Wprowadza to program w tryb edycji położenia etykiet i pozwala przesuwać zaznaczoną etykietę w dowolne miejsce. Rysunek poniżej pokazuję tę opcję wykorzystaną do przesuwania etykiet opisu "skrzynki z wąsami".4. Nowy format importu danych
Teraz w programie jest możliwość importu plików formatu MS Access 2007 ACCDB. Dodatkowo jest to możliwe przy pomocy tabel oraz kwerendy skierowanej do bazy.5. Funkcja ograniczania zakresu zmiennych w wykresach słupkowych, w krzywych dopasowania i w wykresach przedziałów ufności
Wykresy typu liniowo-punktowy, słupkowy oraz krzywe dopasowania i ich przedziały ufności mogą być ograniczone do określonego zakresu zmiennych x i y przy pomocy parametrów zawartych w zakładce Clipping.6. Etykiety opisów dla wykresu skrzynkowego
W Grapher 9 jest dodana możliwość wyświetlenia wszystkich etykiet z wartościami parametrów wykresu skrzynkowego ("skrzynka z wąsami").7. Ulepszone możliwości edycji dla osi typu data/czas
Grapher 9 pozwala na bardziej szczegółowe określenie formatów znaczników głównych i podrzędnych dla osi liczbowej typu kalendarzowego. Specyfika tego typu osi polega na tym, że skok osi wynoszący np. 1 miesiąc nie daje jednakowych przyrostów liczonych w dniach. fakt ten uwzględniają procedury formatowania osi kalendarzowej w wersji 9 programu. Oś może być opisana tak jak na rysunku poniżej, mimo tego iż w tym wypadku między znacznikami osi są różne przyrosty liczone w dniach.8. Rozszerzone możliwości legendy w klasyfikowanym wykresie punktowym
Styl tekstu dla każdego elementu legendy może być zmieniany, co czyni go bardziej czytelnym lub pozwala wyróżnić określone elementy również w legendzie. Możliwe jest dołączenie do legendy przedziału wartości, nazwy poszczególnych punktów lub tekstu wyjaśniającego. Możliwa jest zmiana rozmiaru symbolu opisującego dany przedział klasyfikacji na wykresie, a także tworzenie wielu kolumn i wierszy w legendzie, aby lepiej opisać wykres.Generalnie do edycji legendy wprowadzono mechanizm wiążący opisy legendy z nazwami obiektów wyświetlanymi w oknie managera obiektów (Object Manager).9. Edycja pojedynczego obiektu w obiektach zgrupowanych
W wersji 9 programu Grapher wprowadzona jest możliwość zmiany wszystkich właściwości danego obiektu wchodzącego w skład obiektów zgrupowanych bez konieczności rozdzielania grupy obiektów.

10. Dwie opcje dla znaczników podrzędnych skali logarytmicznej
Osie liczbowe ze skalą logarytmiczną przy podstawie 10 mogą mieć dwa formaty znaczników podrzędnych. Mogą one być opisane pełnymi wartościami znacznika lub tylko cyframi od 2 do 9. Tę specyfikę osi logarytmicznej przy podstawie 10 pokazują poniższe rysunki.11. Ograniczenie zakresu znaczników osi
Do parametrów edycji wyglądu osi liczbowej dodano nowe, pozwalające na ograniczenie występowania znaczników osi liczbowych oraz etykiet ich opisu. Efekt zastosowania nowego mechanizmu edycji wyglądu osi pokazuje rysunek poniżej.12. Etykiety na wykresach "słupków pływających".
Etykiety opisów poziomu górnego i dolnego na wykresie "słupków pływających" mogły być już stosowane w poprzedniej wersji, ale mogły to być wyłącznie wartości zmiennych y, które były podstawą tworzenia wykresu. W wersji 9 programu dodano możliwość wyboru kolumn z tekstami etykiet, co oddzieliło główną funkcję kolumny danych od funkcji gromadzenie etykiet opisu. Wykres "słupków pływających" może mieć dowolne etykiety numeryczne lub tekstowe zawarte w kolumnach arkusza danych.